Zoom IQ là thứ gần nhất để có AI tổ chức các cuộc họp cho bạn

Zoom đã ra mắt một tính năng mới do AI hỗ trợ có thể giúp

Jugo Mobile

Phổ biến nhất